Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

przestrzenniepoznana
Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretaliate retaliate
przestrzenniepoznana
...
Reposted fromweightless weightless viaretaliate retaliate
przestrzenniepoznana
3425 0146 420
Reposted fromkita kita viaretaliate retaliate

June 07 2017

przestrzenniepoznana
1941 f87c 420
Reposted fromtfu tfu viaretaliate retaliate
przestrzenniepoznana
4106 5c4b 420
Reposted frompesy pesy viatulele tulele

April 21 2017

przestrzenniepoznana
Próbą naszego charakteru jest nie to, ile łez wylejemy, ale jak się zachowamy, kiedy obeschną.
— Michelle Moran
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacynamon cynamon
przestrzenniepoznana
4060 d40e 420
Reposted fromcarameltea carameltea viatulele tulele
przestrzenniepoznana
2451 9be3 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulele tulele
przestrzenniepoznana
5133 ff9b 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawisniowysad wisniowysad

April 18 2017

przestrzenniepoznana
9210 f933 420
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viasensation sensation
przestrzenniepoznana
6651 0e90 420
Reposted fromoutoflove outoflove viasensation sensation
przestrzenniepoznana
4127 25a1 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viabajaderra bajaderra
przestrzenniepoznana
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viabajaderra bajaderra
przestrzenniepoznana
6038 76b6 420
Reposted fromtutaj tutaj viabajaderra bajaderra
6526 e95f 420
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianannou nannou
przestrzenniepoznana
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska

April 12 2017

przestrzenniepoznana
6818 b813 420
Reposted frommartinini martinini viajelonek jelonek
przestrzenniepoznana
1747 6dff
Reposted fromjelonek jelonek
przestrzenniepoznana
8434 812e 420
Reposted fromiamstrong iamstrong vianannou nannou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl